PRIMS Full-text transcription (HTML)
MS. Marshall 134, front coverMS. Marshall 134, inside coverMS. Marshall 134, fly leaf
1r

[MS. Marshall 134, fol. 1r: Robert Sheringham's transcript of Codex Bezae p. 67-68 (Matthew 20. 28-29)]

ΥΜΕΙΣ ΔΕΖΗΤΕΙΤΕ ΕΚ ΜΕΙ­ ΚΡΟΥ ΑΥ ΖΗΣΑΙ ΚΑΙΕΚΜΕΙ­ ΖΟΝΟΣ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΙΔΕ ΚΑΙΠΑΡΑ­ ΚΛΗΘΕΝΤΕΣ ΔΕΙΠΝΗΣΑΙ ΜΗ ΑΝΑΚΛΕΙΝΕΣΘΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣΕΖΕΧΟΝΤΑΣ ΤΟΠΟΥΣ ΜΗΠΟΤΕ ΕΝΔΟΖΟΤΕΡΟΣ ΣΟΥ ΕΠΕΛΘΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΛΘΩΝ ΟΔΕΙΠΝΟΚΛΗ ΤΩΡΕΙΠΕ ΣΟΙ ΕΤΙΚΑΤΩΧΩΡΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑ­ ΣΧΥΜΘΗΣΗ ΕΑΧΔΕ ΑΝΑΠΕ­ ΣΗΣ ΕΙΣ ΤΟΝΗΤΤΟΝΑΤΟΠΟΝ ΚΑΙ ΕΠΕΛΘΗ ΣΟΥΗΤΤΩΝΕΡΕΙ ΣΟΙ ΟΔΕΙΤΙΝΟΚΛΗΤΩΡ ΣΥΝΑΤΕ ΕΤΙ ΑΝΩ ΚΑΙ ΕΣΤΑΙ ΣΟΙ ΤΟΥΤΟ­ ΧΡΗΣΙΜΟΝ

see fol. 16
2r

vos autem quæritis de minimo crescere et de magno minui introeuntes autem et rogati cænare ne discubueritis in eminentibus locis ne forte dignior te superveniat et ac­ cedens cænæ invitator dicat tibi adhuc deorsum accede et confundaris si autem discubueris in mi­ nimum locum et superveniat minor te dicit tibi invitator cænæ collice adhuc superi­ us et erit tibi hoc vtile

3r

[MS. Marshall 134, fol. 3r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 15 February 1662]

Worthie Sr

Since my returne to the Hague recollecting my selfe a little & remembering how Dominus Colvius and mr Pagett expressed a great desire to see the verses dispersed & distributed in England at the Kings coronation, I thought it needful to send over one of the fewe coppies that came backe againe out of England. Bee therefore pleased, I praye you, to lett them enjoye the sight of that poëme; the more, because they spoke of I know not what freind whoe was about the like worke, and feared he might come too late & actum agere! I had not so soone resolved to send Vlitius his CARO - LVS REDVX, but I resolved also to thanke you & mr Pagett for your free & freindly enquirie made about the proper Englishe signification of the words Smoult, speckle, &c. and xthatto no other end, but to shewe that I have most commonly followed other writers in the interpreation of English words. I have with a running eye gone over Hungerus, finding him tedious & little to my purpose. I hope you have recovered your health ere this perfectly, praying God to confirme it more & more and so to continue it.

x to send the en - closed little note,

your assured freind & servant FFF Junius.
3v

[MS. Marshall 134: notes on the Old English words speckle and smoult referred to in the letter on fol. 3r]

Thomas Thomasinus both in his Latino-Anglicke & Anglico-Latine dictionaries confoundeth speckes & freckles as synonima. See the first in Len - tiginosus & Lentigo. the other in Specke & Specki. I followed this my author, and relied most upon that Dictionarie as being overseen & augmented by Philemon Holland, a wittie gentlemen I knewformerly.

As for the word smoult, I had it & its signification out of Somners Anglosaxonik dictionarie. Smolt, serenus, faire, clear, as the weather. Hereof our smoult hot weather, id est . æstus, ar - dor, fervor, as when the sky is clear and without wind. These are the very words of mr Somner who likewise a little after addeth: Smylt. id est smolt. Smylt wæder, serenum tempus, &c.

4r

[MS. Marshall 134, notes on the Old English words smylt and smolt, enclosure of the letter on fol. 3r]

Varia Anglosaxonici smylt vel smolt acceptiones.

smylt vel smolt serenus, tranquillus, placidus. gesmyltan, Placare, lenire, mitigare. Matth. XVI, 2; hyt byð smylte weder, serenum erit. atque ibi Cottonianus codex MS inter - lineatur habet smolt bið;

Beda IV, 13; þa stah and com smylte reng and mycel genihtsum, Descendit pluvia serena, sed copiosa.

Beda V, 13; he me lædde in fægernesse smyl - tes leohtes, In auras me serenæ lucis eduxit.

Interlineati veteris Ecclesiæ hymni Feriæ quariæ hymno Ad Laudes: eala ðu leoht easterlices tungles. onliht us mid ðinum smyltum and - wlitan. O tu lux eoi sideris, inlumina nos tuo sereno vultu.

Observatio lunæ 9; cild acenned corngesæ - lig. geap. strang. smylte. puer natus gra - tiosus, astutus, strenuus, serenus.

smyltnys, serenitas. Beda I,1; Hibernia Scorra ealond ge on hal - wendnesse ge on smyltnysse lyfta is be - tere mylce þonne Breotone land. Hiber - nia salubritate ac serenitate aërum mul - tum Britanniæ præstat. Beda I,7; smyltenes Cristenra tida. Serenitas Christianorum temporum.

smylt vel smolt, Placidus, placatus. smylte vel smolte mode and bliðe him eall for - let. Placida mente dimittebat iis omnia. Beda III,22. hi ealle

4v

hi ealle smylte mod to him hæfdon. Omnes pla - cid um erga se animum habebant; Beda IV,24 smylte gesihð, ceapes fyrðinge getac - nað. Mare placidum viderit, negotii expe - ditionem significat; Somnium 166.þæt is sio an ræst eallra urra geswinca. sio an hyð bið simle smyltu æfter eallum ðam ystum and ðam yðum urra geswinca. þæt is seo an fridstow and sio an frofer erminga æfter ðam ermðum dis­ ses andweardan lifes; verba sunt Alvredi regis paraphrastice reddentis tres sequenter versiculos Boë thii metro X libri Tertii de Consolatione philosophia;Heic erit vobis requies laborum. Heic portus placida manens quiete. Hoc patens unum miseris asylum. Caeterum iam nunc allatam Bodleiani codicis paraphra sin eximius Cottonianæ bibliothecæ codex aliquanto ple­ nius exequitur, þæt is sio an rest. ealra geswinca. hiht licu hyð. heaum ceolum modes urres. mere smyl ta wic. þæt is sio an hyð. þe æfre bið. æfter ðam yðum. ura geswinca. ysta gehwelcre. ealnig smylteþæt is sio friðstow. and sio frofor an. eallra yrminga æfter ðissum weoruld geswincum. þæt is wyrum stor æfter ðyssum yrmðum. to aganne;

gesmyltan, Placare, lenire. he ðone aðundenan gesmylte, Tumida æquora placavit; Beda V,1. heo ælce hreohnesse gesmylteð. Hæc quamlibet tempestatem lenit. Herbarius cap. CLXVIII.

smylt, Tranquillus, quietus. Cristes geleafan unwemmedne on smyltre, sibbe heoldon. Christi fidem inviolatam integram que qui­ eta pace servabant. Beda 1,4. wæs geworden þæt te swa swa he smyltre willsum nesse drihtne ðeowde. þæt he eac swylce swa smylte deaðe middan geard wæs forlætende. Factu um est ut quomodo tranquilla devotione Domino servierat, ita etiam tran quilla morte mund um relinqueret; Beda IV,24.

〈…〉〈…〉〈…〉〈…〉

5r

on smyltne sibbe ðin lif geendast. In pace tranquilla vitam terminabis. Beda V,20.

Smyltnys, Tranquillitas. smyltnys micel, Tranquillitas magna; Matt. VIII,26. Marc. IV, 39. Luc. VIII, 24.

Ab hisce acceptionibus smyltnis quoquo usurpa - tum pro Silentio, sicuti videre est in Cottoniano codice interlineato Matth. XXII,24. et quo - niam cœlo vesperascente omnia silere incipiunt, ipsum quoque serum diei smyltnis vel smolt nun - cupatum. Ita legimus Joh. VI,16 in duobus nobi - lissimis codicibus interlineatis, Cottoniano nempe et Rushworthiano, smyltnisse aworden wæs, sero factum est. Marci quoque VI, 47 habet u - terque codex, mið ðy efern vel smolt wæs, Cum sero esset. Johannis denique XX,19 pro smolte dæge, sero die, quod est in Rushworthiano Cotto - nianus habet, mið ðy wæs smolte dæg; smelt hagol, serotinus imber; Proverb. XVI.

Prima itaque vocabuli smylt acceptio et a qua reli - quæ promanarunt, est serenus, placidus, tranquillus. Quæmadmodum vero, γελαν Græcis et Ridere Latinis etiam usurpantur de rebus inanimatis grata quadum specie florentibus ac dulce renidentibus; ita quoque suspicor smylt istud habere communem originem cum Anglico Smile, subridere, Læniter ridere. Belg. smuylen / smollen. Danis smiler ad est subrideo. quæ fortasse videri possunt derivata ex Hesychianis σμη - λακει, φωνει. item ομιλακτει, φωνην αποτελει. ut smile proprie sit Cum quondam fremitu & modico veluti iam iam erupura vocis susurro subridere. nam et Anglo - saxonicum smearcian atque Anglicum smirke pari quoque ratione videri possunt desumpta ex σμαραγειν, Resonare strepitum vel Stridorem edere. Ipsum vero σμηλαχει & σμιλακτει videntur, præposito σ, facta ex μειλισσω, Blandis ac veluti mellitis artibus aliquem demuleco ac mihi concilio. unde μειλιχος est blandus, mitis, placidus, &c.

5v

A præcendentibus vocum smylt et smyltnes acce - ptionibus plurimum videntur distare smyltnys, Pinguedo, et besmyltnys, Spurcities, sordes. In optimo sane glossario Rubeniano, quod Ælfrici grammatica subjunxit Guilj. Somnerus, smylt - nys exponitur Pinguedo. At besmyltnys occurrit apud Bedam libro Tertio, cap 23; þa ti - lode he ða onfangenan stowe ðær mynstres ærest mid gebedum and fæstenum fram unsy - fernyssum hi geclænsian ðara ærrena manaand besmyltnysse. Tunc studuit acceptrum mona - sterii locum primo precibus ac jejuniis a pristina flagitiorum sorde purgare. Non nulla quidem ve - niunt hie in mentem qua utriusque vocabuli propri - etatem atque originem non parum forte illustrarent, quoniam tamen excessi modum in iis qua Durdrechti obiter tantum attigeramus, nequeo in animum in - ducere ut porro peccem in bonas horas gravioribus studiis debitas.

6r

[MS. Marshall 134, fol. 6r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 10 April 1666]

Reverend Sir,

But a little while before my removing from Dordrecht,Dominus Vlitius had bene with my kinsman Vossius here at the Hage, and having left my Scotch Virgil with him for mee, hee borrowed from my kinsman the Manuscript contained in this accompanying note, as knowing that it would much conduce to the new edition of Phædri fabulæ which whi he intended. My kinsman therefore having notice given him of the contents of your letter, wished the Moskovitik bible & Scotani Frisia had bene here, so the better in an enterchange to recover his owne Manuscript. But that not beeing, wisheth that the book may bee asked for according to this enclosed note: wee beeing here at a greater distance, then to know where & of whom to demand it. In the meane while doth my kinsman most heartily thank you for this kind advertisemt, and wisheth that (according to your promise made when you went the last time too hastily away from us) you would resume your visit & stay somewhat longer with us. Vpon which hope I forbeare to write more at large about other things, seeing friends at a personall meeting can runne over more matters in halfe an houre, then write in halfe a day. Remember my due respect to mr Pagett, and when one or other time you doe walke towards your garden, remember me to my good old Hospita, telling her that I doe often wish to know where in I might here doe anie service unti her or unto either of her sonnes.

your faithfull freind & servant FFF Junius
7r

[MS. Marshall 134, fol. 07r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 23 July 1666]

Reverend Sir,

although there was no need you should in this your troublesome estate betwixt sicknesse & health bee so sollicitous to excuse your long silence for anie feare of misconstruction, the which cannot bee entertayned in hearts by a long tryall fully assured of your constant & affectionate be­ nevolence; yet doe I most humbly thanke you that you were pleased upon this occasion, as also upon the occasion of mentioning the Coptica Euangelia, to acquainte me with Dr Castle his judgement of my poore endeavour &c. Mijn heer Hessell having bene here but once with mee, seemed to bee in very great haste, and desired mee to speake with myn heer Caw, whom I found very readie to restore Vossius his MS. and furthermore to accumulate manie undeserved & unexpected favours upon my kinsman Vossius & mee. Vossius hath gott of late some very an­ cient parcells of the old Greek translation out of France, and findeth himselfe from that side much urged to give us a good edition of the LXX, which I thinke hee will shortly goe about. I have bene all this while extreamely busie to get my glossaries readie for the presse, and have added two little glossaries more to the formerly intended and promised. In the search of these glossaries I mett among Vossius his antiquities with this en­ closed parchement toy, which semeth to have bene bought in Sr William Boswell his Auction. I asked my kinsman what hee did with it, and finding that hee did but little regard it, I told him that it was likely you might make better use of it if it came to your hands. Send it him, quoth hee, if you thinke it good, I found also about the same time two Vocabularios editionis Romanæ among his cast bookes, of the which hee was content I should take one for you. If you can but for a little space lend mee that treatise which is written for the use of your mariners & expondeth all manners of sea-termes, I shall after some use safely restore it unto you. Thus praying allmightie God to restore you to your former health, and desiring you to remember my humble service & due respect to mr Paget, I remaine

your most humble friend & servant FFF Junius

Dominus Colvius hath sent mee back againe (as I doe thinke in anger) the letter of Armachanus his owne hand, besides another role of letters chosen out of the Collection of such letters as were written to my father from all parts about the times of our first reformation. My kinsman hath sent him an exemplar of the Gothike godspels, together with his treatise de Nilo, and when Colvius had moved some difficulties, my kinsman〈…〉〈…〉answered him in this enclosed〈…〉〈…〉〈…〉〈…〉. my kinsman sendeth also this unbound coppie unto you; having no bound coppiesbylying by him at this my souddain sending. It came also in his mind to send unto you this part of the yournal de scavans, which is sent him weekely from Paris & wherein your name is also to bee found. having perused it you may send it back againe,

least the collection his weekelie novelles might bee interrupted. my kinsman telleth mee that these Pa­ risian novelles are under the pres at Amsterdam, an will shortly come forth. My kinsman being〈…〉〈…〉loath to meddle with the Scaligeriana himselfe, not only because〈…〉〈…〉good & great men are somtimes foully thereine traduced, but (such was the genius of the man) whole nations also. Vlaqu printeth them, as printers use to doe anie thing for gaine. The Perroniana, the sayings & ordinarie discourses ofCardinalare likely to follow. which are sayd to bee more〈…〉〈…〉moderate, & nothing near so maledicent. Manie more things of this nature you may hear and see when you come in these parts according to our desire, and to this end my daily wish & prayer to God shall bee for the restitution of your health.

my kinsman had promised one exemplar de Nilo toDominus Lydius when hee was last with us, and desireth now you would lend him one of the two.

8r

[MS. Marshall 134, fol. 8r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 3 June 1667]

Reverend Sr

my kinsman Vossius thanketh you for Dr Windets dissertation, and I for the comment upon Chaucer, which I finde not otherwise than I expected. Seeing I knew not how to looke for a commentator that should give anie light to Chaucers old language, and to putt us in a way for to understand better the meaning of that inventive poët. I heard nothing of Cornelius . Bee, and am very apt to beleeve that hee may from Amsteram & Leiden (where the chiefest book commerce lyeth) returne for England by the way of Dort. which if hee doth, and enquireth after some coppies, you may tell him that five gildens is the sett price of everie coppie small paper and 9 gildens everie coppie great paper. But if he should intend to take some considerable number of coppies, mr Pagett (I hope) will bee readie to helpe you so to accommodate the busines, as to make some abatement proportionable to the number of coppies hee taketh. Mijn heer van Beuningen desireth much to come home and to look to his building, but the States would have him stay at Amiens. Thus doe wee not yet know when to thinke of his return. Howsoever shall wee studie to further your designe what wee can, when you come to Samaritanize. Remember my humble respects to mr Pagett, and my service to other good{freinds}.

yours to serve you FFF Junius

post script Among some words had with my kinsman about the contents of this letter, and what might bee the reason that your intended coming to the Haegh was so much delayed. andwhen I seemed to conceive that such a delay might bee occasioned by the care of your church, and that it was not so easie at this time to gett one to supplie your place during the time of your absence, and that consequently it would bee more convenience unto you, if the Samaritane monuments were sent to Dordrecht for to make use of them there; my kinsman did instantly deliver unto mee the bookes to that end &c. June the 4th

When you knowofanie safe way of sending anie of the Gothike gospells in England (I hope that shortly by Gods mercie the{peceable} times may come) I would cause some to be bound for my lord of Oxford, Henry Howard of Arundell, Sr John Cotton, mr Marsham, mr Dugdall, mr Philips mr Ashmole, mr Ruthworth, mr Somner, &c. but I had need to know it a little before, to have them bound & packed up here. my Lord Hatton is here reported to bee dead. Vláque his death hath deprived us here of good advice how to send for England.

8v

[MS. Marshall 134, fol. 8v: address for letter on fol 8r.]

Aen den vromen, hoogh­ geduchten Heer, mijn Heer Tho: Marshall, bedienaer des H. woords, in’t Court van d’Engelsche koop­ luyden to Dordrecht. Sij gegeven in eyghen handen t port acht stuyvers.

9r

[MS. Marshall 134, fol. 9r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 6 February 1668]

Reverend Sr

This last week I knew not which way to answere your letter, beeing to write to my Lord of Oxford, Sir John Cotton, the Norroy Dugdale, and to mr Philippes, who sent me a little bill of exhance to bee payed at Amsterdam by mr Philippe Surmonde, and hopeth shortly to send greater sommes. Yet doe I best of all like the good newes he addeth.viz that my Lord of Oxford hath for about this twelve moneths last past relinquished and liveth apart from his mistres, but maintaineth her & his illegitimate sonne in an other house taken for them; and giveth the reason, Because he would no longer live in a knowne sinne. God give him constrancie in his good resolution, and then I doe not feare to bee a great looser by him. Of mr Cornelius Bee I have heard nothing. It is most likely you will heare of him, when he sendeth the Canons. And if you will have my papers & first transcript of Lupus, or anie thing else I have, I shall most readily send it to you: for now I can want anie thing, as having for a while altered my cours of studies, whilest I am about to fitt my work de pictura veterum for a second edition, and adde to it the long promised Catalogus artificum. I hope you will soone receive the Ishladish dictionarie; not doubting but you shall then trie what the meaning is of the Runik inscription mr Dugdale and your other antiquaries in England desire to knowe the interpretation. Remember my respectes to mr Pagett.

your most obliged frend & servant, FFF Junius
9v

[MS. Marshall 134, fol. 9v: address for the letter on fol. 9r]

Aen den vromen hoogh-ge­ duchten Heer mijn Heer Tho: Marshall, bedienaer des H. woords in't Court van d'Engelsche koop­ luydentotDordrecht port

10r

[MS. Marshall 134, fol. 10r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 16 October 1668]

Reverend Sir,

your letter dated the 9 October came to my hands the 12, being Friday, when my kinsman Vossius was yet at Amsterdam. but beeing returned the next day I asked him about the Coptike Gospells, and was answered, that the saydbook isGospells are here still, and are not yet fetched away by Petrejus, who bought them for 120{gluld}. but not payed as yet. Hee still maketh instances by the meanes of a{freind} here, to have a little longer pa­ tience with the payement but this hath bene his play so long, that my kinsman is wearie of it. alsobutif the sayd Petrejus doth not fetch the says Gospells withinwithina fourthnight or 3 weekes at the furthest, my kinsman meanes to send the book to Thevenot at Paris, who offereth the same price. As for his letter to André Rivet, hee meaneth now with the first occasion to send to mijn heer van der Meer at Rotterdam, having as yet had not much leisure to thinke upon manie other no lesse necessarie businesses. At anie of his sparetimes also hee encreaseth now and then the store of such observations upon the Hesychius as might bee added to the edition of Doctor Pierson of{Cambridgen}. Other MSS of the Councels you spoke of, and such like things as might bee for the use of England, hee sayd he would seek out & committe to your hands, when you (as you promised at your last beeing with us) should returne to us and make a longer stay. Thus much I gott of him with much a doe in few words, beeing manie wayes called away and distracted with innumerable avocations, by reason of myn Heer van Beninghen his new arrivall, the building of his hous &c. Yet when you come I assure my selfe that hee will finde sufficient leisure, especially in the evenings, to waite upon you & to give you & the learned freinds in England all possible satisfaction. Our hous is free from mijn Heer van Beuninghens companie, who keepeth at that little hous in his garden. you shall bee most welkom when you come to us, yea finde roome also though mr Pagett came along with you. Thus desiring you to re­ member my humble respects to mr Pagett, I remaine

obliged to serve you FFF Junius
10v

[MS. Marshall 134, fol. 10v: address for the letter on fol. 10r]

Aen den vromen hoogh-ge­ duchten Heer mijn Heer Tho: Marshall, bedienar des H. woords in't Cour van d'Engelsche koop­ luyden totDordrecht port

11r

[MS. Marshall 134, fol. 11r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 17 May 1669]

Having deliverd mr Scott his letter to my kinsman, he would sooner have fulfilled mr Scotts desire, had not the lately remooved librarie to our new hous putt us to some difficultie of finding the bookes among so manie heapes as yet indigested and stapled one upon an other. We wished much to have sene you here with us before your voyage; but apprehending well enough how manie soddaine occasions may hinder you at the point of yourjourneysoddeine passage, we dare no longer desire the aggravation of your further care and trouble. It is now the sixth week that I wrote to mr Philippes and desired him to lett me know whether Sir John Cotton had sent to his hous a little pack with bookes, to the end Vossius might begin to devise which way to gett them over safely. God graunt that you your selfe comming over sound and safe, may fine that good freind of mine sound and safe,andso shall I be confident to heare of him ere long. In the meane while may you best see the present distraction of my mind in these wordes of Plinies epistles:

Est suspensum, & anxium, de eo quem ardentissime diligas, interdum nihil scire. vereor omnia, imaginor omnia, quaeque natura metuentium est, ea maxime mihi quae maximie abominor fingo.

All this, together with the earnestnesse to be used in building & settling, doe not suffer us to write much, and that my kinsman or I doe not answere mr Scott otherwise then by sending the book. Almightie God bee your conduct by sea and land, and remember us to all our good friends in England. My kinsman desireth that if mr Pagett chaunceth to come this way During the time of your absence, that we may see him here. ωκιστα

your humble freind & servant FFF Junius

[MS. Marshall 134, fol. 12r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 31 December 1669]

The last Saturday se'nnight, upon occasion of a soddeine chaunge of wether passed mr Scott hastily this way, fearing to bee sur­ prised by a frost. and having bene a good while with my kinsman in his studie, he came afterwards also to see me, and asked for the price I held the Gothike gospells at. I told him, Everie book at five guldens. Then beganne he to speake of taking some 50 or 100 copies along over with him, and asked whether I could gett them packed up and set for Rotterdam, to be there the next day. But beeing answered that I knew not how hand­ somly to goe about it, my things & papers lying somewhat un­ composed untill I should settle in our new hous, and that there was a parcell of books at Dordrecht readier for that purpose, of the which he could have as manie as he should desire. I have sene them, sayd he, at Dr Marshall his hous. If then at your returne into England, answered I further, you doe but intimate unto the Doctor what quantities you wold have, I shall desire him to cause them to be sent. But sayd he, if I should de­ sire to have 50 or 100 copies to be sent me, something I hope should be abated of the price, according to the proportion of copies. You have reason to expect it, answered I, and all that busines I doe referre to Dr Marshall, beeing content with whatsoever he shall thinke fitt to bee done in that matter of book trading. Thus mr Scott, beeing well satisfyed, sayd that at his comming into England he would write unto you about it. Which if he doth, mr Paget I hope will joyne with you to consider of the agreement and mr Giering maye provide cordage and pack paper; for which and his paines I will see him satisfyed to the full. Havinh now done with what redoundeth onlely to your trouble, I must also adde someting of newes for your more pleasing enter­ tainement. My kinsman Vossius about a moneth since having met at Amsterdam with mr Scott, received of him a letter dated at the Tower royall and written by a gentleman who subscribeth himselfe Ed: Sherburneus. The letter was well and handsomly contrived, so that you might see a pure & candid genius in it. His drift was to knowe if my kinsman among his various observations upon severall good auctors had also observed anie thing about Manilius his genus, patria, &c. and so went on to propound some doubts arisingen out of the discrepant opinions of Scaliger and other great men. He sayd that the longing he had to bring his contrimen to understand the benefit to bee reaped out of these studies, had induced him to translate Manilius his first bookes in English meter, and mean to premitt some prolegomena concerning the auctor himselfe, his latin text, to gether with some varieties of lections here to fore observed by Jos. Scalinger and others. My kinsman judging out〈…〉〈…〉 of the sayd letter, that he had to doe with aningenuous and12v ingenuous and well affected gentelman, hath allreadie by way of an〈…〉〈…〉〈…〉〈…〉 answer to his letter written a little dissertation, wherein hee sheweth Joseph Scaliger to have been in an errour, and addeth also divers va­ rious lections and observations he had formerly intended to print himselfe, but now is glad to have mett with one that will ease him of the labour. He hath likewise some thing readie for mr Stanley his Æschylus, and the MS geoponikes lie also readie to be sent to Sir John Cotton, who now hath returned the long desired bookes to mr Philippes, at whose hous they are at this present. and I conceive my kinsman will studie to gett them over safely by the meanes of mijn heer Borreel. Ravius hath writt a letter to the schepen Blaew about his intended confutation, desiring to have his help and patrocinium in the printing: but the schepen not so much as having bestowed upon it the whole reading of the letter, gave it my kinsman to take it along with him, so that you may see it and laugh at the sillie mans conceipt when you shall come to us. Some French also of late in their bragging gasconnados having preferred their lately much cultivated languish before the poëtical & oratorian eloquence of the Ro­ maines and old Greekes, are learnedly answered by a certaine chanoine at Liege: and after their mutuall debates to & fro, my kinsman also hath undertaken to discusse that question in a little treatise he is about to premitte before his Catullus Tibullus Propertius now goeing to the presse as soone the frost remitteth. The French, I beleeve, will hardly bee induced to bee of his opinion. I could write more about all this, were it not enough to have presumed at this time to wearie you so much & to trespasse thus farre upon your precious houres. It beeing in the meane while most likelie that this letter shall come to your hands upon that day of the which Ovid sayethNunc dicenda bona sunt bona verba die. I maye not lett it goe without the usuall apprecation of this yeares health & happines. Remember my due respects & good wishes also to mr Pagett; and assure your selfe, that we shall ever bee most glad to see you here, time and season permitting it.

your humble freind & servant
FFF Junius

my kinsman asked me at the first whether I knew this same Ed: Sherburneus and I guessed he might be a sonne of that same Lord of Sherburne or Sher­ burie, commonly called the black Lord Herbert Lord of Shernurne or Sherburie a castel in Shropshire upon the borders of Wales. This Lord Herbert was in the yeer 21 leger embassadour at Paris, where I saw him at that time very often with Hugo de Groot, and some time also with Daniel Tilenus. but since I heard that he hath no relation to that noble familie; but that he is private gentleman, that standeth well in the Kings favour, so that his Mayestie hath committed unto his keeping the ordinance & artillerie in the Towre.

13r13v

[MS. Marshall 134, fol. 13v: address for the letter on ff. 12r-12v]

Vromen hoogh geduchten Heer mijn Heer Tho: Mar­ shall, Theologia doctor en bedienaer des H. woords in t Court van d’Engelsche koopluydentotDordrecht port.

14r

[MS. Marshall 134, fol. 14r: letter from Francis Junius to Thomas Marshall, 11 February 1670]

Reverend Sir,

it fell out as you gessed, that the Leiden Universitie newes should cost me a smile or two: but this light smiling turned soone to indignation & griefe. I could not well brooke the foule and scandalous imputation of a plagiarie, and yet was it a greater griefe unto me that such malicious tale should be raised or at least carried up and downe the countrie by a man that should not so much as entertained much lesse beare slaunderous reports. The indignation was soddainly gone, but the sorrow sticketh as yet by me. neither can it be otherwise: for I doe count that same backbiting humor and more sad presage in the Leiden ministers, whoe together with their flockes have been sufficiently chastened of late to bee made more humble and lesse idle. God be merciefull to that citie & preserve it from further mischiefe. Thus leaving all this care to allmightie God, I can passe over all such like forged devices or detractions with an earnest prosecution of my studies, which now are bent upon Otfridus, whom I hope to illustrate in places innumerable. Remember my humble respects to mr Pagett.

your humble friend & servant FFF Junius

Here you have my kinsman Vossius his advice concerning the aba - tements. He writt it in French which mr Scott understandeth.

14v

MS. Marshall 134, fol. 14v: address for the letter on fol. 14r

Aen den vromen hooghgeduchten heer mijn Heer Tho: Marshall, Doctor Theologia, ende bedienaer des H. woords in t Court van d’Engelsche koopluydentotDordrecht port is betailt.

15r

[MS. Marshall 134, fol. 15r (a): Greek transcript and Latin summary and notes on the passages on ff. 1-2]

υμεις δε ζητειτε εκ μικρου αυξησαι,καιεκ μειζονος (a) ελαττουθ εισξχομενοι δεκαιπαρακλη θεντες (b) δειπνειθε μη (c) ανακλινεθε εις τους εξεχοντας τοπους, μηποτε ενδοξοτεροσ σου επ ελθη,καιπροσελθων ο δειπνοκλητωρ ειπη σοι, Ετι κατω χωρει ·καικαταισχυνθηση. εαν δε αναπεσης ειςτονηττονα τοπον,καιεπελθη σου ηττων, ερει σοι ο δειπνοκλητωρ, Συν αγε ετι ανω. καιεσαι σοι τουτο χρησιμον. id est, vos vero queritis ex parvo augeri, & ex eo quod majus est, minui. Ingreßi vero et advocati ad prandium, ne accumbite­ minentioribus locis, ne quisquam te honoratior superveniat, & invitator accedens tibi di­ cat, Recipe te quoque inferius: & pudefias. Quod si inferiore loco accubueris, & quis­ quam te inferior supervenerit, dicet tibi invitator, Collige te quoque superius: eritque tibi utile Sic D. Beza. Londinensis autem Editio Bibl Polyglott hanc versionem Lat. subiscetexhibat: Vos autem quęritis de|minimo crescere, et de magno|minui: Introeuntes autem & rogati cœnare, ne discubu­ eritis in eminentibus locis, fortè dignior te superveniat, et accedens cœnæ in­ vitator dicat tibi, Adhuc deorsum accede, & confundaris: Si autem discubueris in minimumlocumlocum, et superveniat minor te; dicit tibi invitator cœnæ, Collige adhuc superius; et erit tibi hoc utile. Confer Luc. XIV. 8, &c

(a) Lond. ἔλατον ει̃ναι. ἐλατον ει̃ναιι, inquit D. Hamond, perperam scrip­ tum pro ἔλατον εἔναι vel ἐλατον〈…〉〈…〉 b) Lond. & Ham. δειπνῆσαι c) Lond. άνακλεiναθε. άνακλειναθ. inquit D. Ham. pro άνακλιναθε Hæc inter vers. 28 & 29. cap. xx. Matth. suppe­ ditavit vetustissimus il­ le quatuor Evangeliorum et Actorum Apostolicorum orum (2) Gr. Lat. (1) Codex MS. quem ex S. Irenæi Cœnobio Lugdunensi nairu est Theod. Beza, quemquorum Academia Cantabrigi­ ensi dono dedit, An. Dom. M D LXXXI

[MS. Marshall 134, fol. 15r (b): Francis Junius 'transcript of the passage from the Old English Gospels in Bodleian Library MS. Bodl. 441]

Ge wylniað togeðeonne on gehwæð um þinge. and beon gewanod on ðam mæstan þinge; Witodlice þonne ge to gereorde gelaðode beoð. ne sitte ge on þam fýrmestan setlum . þe læs þe arwurðre wér æfter ðe cume and se husbonda háte ðe arisan and rýman þam oþron and ðu beogesgescýnd. Gif ðu sitst on gereorde on þam ÿtemestan setle and æfter ðe cÿmð oþer gebeor. and se laðigenda cweðe to ðe. site innor lëof. þonne bið ðe arwurþlicor þonne þe man utor scufe.

Hæc in MS Oxoniensi inter vers 28 & 29 cap. xx Euangelii Matthæi le­ guntur interiacta;necnon in MS° catbrgii Benedicti totidem verbis, necnec non in Cantabrigi­ ensi,& Benedictinototidem feri verbisBenedictino, Hattonia­ noque totidem feri verbis.

[MS. Marshall 134, fol. 15r (c): annotation on the passage on fol. 15r (b)]

Luca 11, 25 in Hattoniano codice leg and mid israele frofren geanbadiende
16r

[MS. Marshall 134, fol. 16r: Robert Sheringham's letter to Francis Junius on the passages on fols. 1 and 15, 12 July 1663]

Sir

I received your letter very opportunely, be­ ing then at the university, but living for the most part at London. I have according to your desire sent you a transcript of that extra­ ordinary passage in Bezos manuscript which he gave to our university; it is neyther poin­ ted nor accented in the manuscript not so much as any distinction of words can be discerned, but the letters ar all written at an equall distance and with the same character I have here sent you enclosed. I have likewise on the other side of the paper sent you a transcript of the Latin according as it is ther translated. Col­ lico, as I conceive, is put for collocate or els it is some mistake of the scrib; however I have sent it as it is in the manuscript. I had sent you this transcript a little sooner, but that I desired to give you a further account, for I have since I transcribed it, perused many other manuscripts and translations not only in the Latin tounge but in divers other languages, but I can find nothing can give you further satisfaction, there is lately come to my hands an old swedish transla­ tion of the four Evangelists and thorachs of the16v Apostles, wherin ther is oftentimes a little from the Greek, but nothing at all about that pas­ sage. Eyght hundred years since, or near upon it, Sigifredus translated the four Evangelists into the high Duch tuong, but that is not to be??? with us. I thought it but in vayne to search the fathers bout it you having your self diligently searched them allready, as I gathered from your letter. And so Sir having nothing els to write unto you at this time being ready to serve (?) you further in this, or in any other thing that lyeth in my power, thanking you for all your courtesy, I committ you to the protection of the Almighty.

your assured friend
and servant Rob. Sheringham

if you have any occasion at any time to make use of my services if you direct your letter to be left at mrs Coutons it will come safely to my hands. Howesoever although you have no great occasion I should be glad to hear from you somtime I pray you remember my service to mr Paget

17r17v

To his much Honoured friend Mr Thomas Marshall preacher to the English court at Dort - delivertherDort.

18r
〈…〉
19r19v
〈…〉
20r
〈…〉
21r22r
〈…〉
23r
〈…〉
24r25r

About this transcription

TextBodleian Library MS. Marshall 134 : a digital edition
Author[unknown]
Extent Fols. 1r-17v. Note: partial: excerpt
ResponsibilityEdited by Dr. Antje Frotscher.
EditionTaylor edition
SeriesTaylor Editions: Manuscript
Additional notes

TIFF

Folio

Transcribed from: Bodleian Libraryshelfmark MS. Marshall 134. Images scanned from Bodleian Library shelfmark MS. Marshall 134.

This is a facsimile and transcription of Bodleian MS. Marshall 134.

The transcription was encoded in TEI P5 XML by Dr. Antje Frotscher.

About the source text

Bibliographic information

Identification

Oxford, Bodleian Library, MS. Marshall 134

Contents

This manuscript contains 22 folios of letters and enclosures to Thomas Marshall, dated 1663-70.

  • Fols. 1-2: a facsimile transcript of the interpolation after Matt. xx.28 in the Codex Bezae, in both its Greek and Latin versions, in the hand of Robert Sheringham.
  • Fols. 3-5. Notes on Old English vocabulary by Francis Junius.
  • Fols. 6-14. Letters to Thomas Marshall by Francis Junius, dated 1666-1670.
  • Fol. 15: Three slips of paper containing (a) another transcript of the passage on fol. 1 in Greek minuscules, a Latin summary, and notes on providence and MSS variants, (b) a transcript of the Old English version of the passage from Bodleian Library MS. Bodl. 441, and (c) a short note on a parallel passage in Luke II,25.
  • Fol. 16: Letter from Robert Sheringham to Thomas Marshall dated July 12, 1663, concerning the passage on fols. 1-2 and 15.
  • Fols. 18-22: Additional letters to Thomas Marshall by other correspondents, and Arabic notes by Marshall.

Physical description

In English, Latin, Greek, Old English, and Arabic on paper: ii + 25 leaves.

History

Written about 1660-85 by Francis Junius and others

LanguageLatin; Greek, Ancient (to 1453); English; English, Old (ca.450-1100)

Editorial statement

About the encoding

Created by encoding transcription from manuscript.

Editorial principles

The transcription is semi-diplomatic. For the Greek, the lunate capital sigma "C" and capital omega "W" are rendered as as "Σ" and "Ω"; and for ease of encoding the lower-case Greek on fol. 15(a) is rendered without the accents except in the notes where accents mark the variants; abbreviation of και is expanded. For OE, thorn "þ", ash "æ", and eth "ð" are retained, but the MS Anglo-Saxon minuscule wynn, g, r and s are rendered as normal "w", "g", "r", and "s"; Tironian et "⁊" and nasal strokes are expanded. Except for common abbreviations like "Mr", abbreviations are encoded to give a choice between original and expanded versions. Hyphenation at the end of lines is retained throughout.

Publication information

Publisher
  • Taylor Institution Library, one of the Bodleian Libraries of the University of Oxford,
Imprint 2019.
Identifiers
AvailabilityXML files are available for download under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Images are available for download under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.